A/ pre dospelýchAdopcia a iné formy náhradnej rodinnej starostlivosti

Čo je to adopcia a ako pri nej postupovať?

Čo je to adopcia?

Pojmom adopcia alebo aj osvojenie (dve slová rovnakého významu) označujeme vytvorenie rodinného zázemia pre dieťa, voči ktorému ani jeden z jeho biologických rodičov nevykonáva, resp. nemôže, prípadne nebude vykonávať rodičovské práva a povinnosti.

O adopcii/osvojení rozhoduje súd a súdnemu rozhodnutiu predchádza proces sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti definovaný príslušným zákonom.

Niečo zo života:

 •  

   

   

  Dlho sme sa trápili našou bezdetnosťou. Po viacerých umelých oplodneniach padlo rozhodnutie. Pôjdeme do adopcie.”

 •  “Mali sme už syna a nemohli sme mať druhé dieťa. Adopcia bola pre nás možnosťou zažiť ďalšie rodičovstvo a dať súrodenca nášmu synovi.”

 •  “Boli sme vlastne taká bežná rodina, dvaja rodičia, dve staršie deti. Ale mali sme pocit, že je dobré ponúknuť domov aj tým, ktorí ho nemajú. Preto sme ju adoptovali – aby to zažila, a aby tie naše baby pochopili, čo je dôležité.”

Kto sa môže stať adoptívnym rodičom?

Môže byť každý adoptívnym rodičom?  Sú nejaké pravidlá a postupy pre adopciu? Môžem adoptovať každé dieťa, ktoré nemôže žiť so svojou biologickou rodinou? Ako to teda je?

Adopciu/osvojenie podrobne upravujú dva hlavné zákony: Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Adoptívnymi rodičmi sa môžu stať:

 • Manželia
 • Jednotlivec (žena alebo muž)
 • Manžel/ka rodiča

Niečo zo života:

 • „Po umelých oplodneniach sme sa rozhodli pre adopciu. Niekedy premýšľam, že sme to mali urobiť už dávno.“

 • „Žila som veľa rokov sama, postupne som strácala nádej na plnohodnotný vzťah s mužom. Vedela som isto, že chcem a dokážem byť mamou. Preto som sa rozhodla pre adopciu.“

 • „Zosobášili sme sa, keď mala jej dcérka 5 rokov. Chceli sme, aby vyrástla v úplnej rodine a aby mohla byť hrdá, že má otca. Preto som sa rozhodol ju adoptovať.“

Aké dieťa je možné adoptovať?

 • Každé dieťa, ktoré je súdom vyhlásené ako právne voľné
 • Každé dieťa, ktorého rodičia dali súhlas na adopciu
 • Prípadne každé dieťa, ktoré je evidované v Zozname detí pre sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti – k adopcii
 • Každé dieťa, ktoré má právne len jedného rodiča a tento rodič žije v manželstve (adopcia manželom rodiča dieťaťa)

Niečo zo života:

 • „V čase, keď sme išli na kontakt za ním do profesionálnej rodiny, bol už vyhlásený za právne voľného.“

 • „Po dvoch rokoch pestúnstva, keď sa jeho biologickí rodičia neozývali, sme sa rozhodli ho adoptovať. Mal s nami vzťah a my s ním, zdalo sa nám to logické – už patril do rodiny. Šli sme za sociálnym pracovníkom a ten nám poradil čo a ako.“

 •  

   

   

  „Môj manžel mal dvoch synov z predošlého vzťahu. Ich matka sa neozývala celé roky. Preto sme sa rozhodli, spýtať sa ich na adopciu. Oni súhlasili.“

Ako na to? Postup v bodoch

Ako vlastne postupovať, keď sme rozhodnutí pre adopciu? Kedy kde zájsť? Čo k tomu potrebujem? S kým budem hovoriť?

Aby ste si mohli adoptovať dieťa, je potrebné urobiť tieto kroky:

 1. Získať čo najviac informácií z rôznych zdrojov.
 2. Ísť na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR) v mieste vášho trvalého bydliska: vyplniť Žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov a doložiť potrebné dokumenty.
 3. Prijať návštevu sociálneho pracovníka z UPSVaRu kvôli zisteniu bytových, rodinných a sociálnych pomerov.
 4. UPSVaR požiada o správu Obecného úradu o spôsobe vášho života.
 5. Absolvovať prípravu na adopciu na UPSVaR alebo v jednom z akreditovaných subjektov (UPSVaR, Úsmev ako dar, Miesto pod slnkom, Návrat).

Je niekoľko ciest ako získať čo najviac informácií. Poradie je vymeniteľné:

 • Čítať knihy, časopisy, weby s touto témou a zorientovať sa v nej (náhradné rodičovstvo, náhradná rodina, adopcia, pestúnstvo, opustené dieťa a pod.).
 • Čítať knihy a časopisy, weby organizácií, ktoré sa tejto téme venujú a zorientovať sa v tom, čo vám môže byť užitočné (Návrat, Asociácia náhradných rodín, Úsmev ako dar a ďalšie).
 • Zhovárať sa s ľuďmi, ktorí majú čo do činenia s adopciou (mladí ľudia, ktorí boli adoptovaní, adoptívni rodičia, starí rodičia, ktorí zažili svoje adoptované vnúča, pomáhajúci profesionáli, ktorí boli, či sú oporou svojimi službami a pod). Inšpirujte sa skúsenosťami iných, prípadne sa s nimi skamaráťte – vaše budúce adoptované dieťa potrebuje poznať iné adoptované deti.
 • Zájsť na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately), zaujímať sa, pýtať si informácie, vyplniť potrebné tlačivá a oficiálne sa zaregistrovať ako záujemca o adopciu a všetko budete postupne vedieť.
 • Zájsť do akreditovaných subjektov (Návrat, Úsmev ako dar, Miesto pod slnkom) a pýtať sa, ako prebieha u nich sociálno-psychologická príprava na adopciu a aké služby ponúkajú pri kontaktoch s budúcim adoptovaným dieťaťom alebo po príchode dieťaťa do rodiny, prípadne pri rôznych výchovných problémoch.
 • Zájsť na najbližší Klub náhradných rodín, stať sa dobrovoľníkom v organizácii, ktorá pomáha náhradným rodinám a zaujímať sa, čo adopcia prináša.

Niečo zo života:

 • „Najprv sme zašli na Úrad a odovzdali všetky vyplnené tlačivá. Potom sme sa dozvedeli, že raz mesačne býva v našom meste Klub náhradných rodín. To bolo skvelé, pretože sme videli ozajstné adoptované deti a ozajstných adoptívnych rodičov. Hovorili veľa vecí, nad ktorými sme vôbec predtým nepremýšľali.“

Ako na to? Podrobný postup

Ak ste si ujasnili všetky závažné otázky týkajúce sa vášho rozhodnutia, prediskutovali ste si s partnerom aj vlastné predstavy o dieťati – aký by malo mať vek, pohlavie, či ste schopní vziať si aj dieťa iného etnika ako je to vaše, prípadne s akým zdravotným problémom u dieťatka by ste sa vedeli či nevedeli vyrovnať a pod., môžete:

 • navštíviť obvodný (okresný) Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (UPSVR) v mieste vášho bydliska, konkrétne oddelenie sociálno-právnej ochrany a pracovníčka/pracovník pre náhradnú rodinnú starostlivosť (ďalej len NRS) vám poskytne informácie potrebné k podaniu žiadosti. Objasní vám jednotlivé formy NRS, bude s vami hovoriť o dôvodoch, motivácii vášho rozhodnutia, o vašich predstavách o dieťati, odpovie vám na vaše prípadné otázky a vysvetlí vám, aké potvrdenia treba k žiadosti pripojiť. Základné informácie získate aj na vašom obecnom/miestnom úrade a v akreditovaných subjektoch (Návrat, Úsmev ako dar, Miesto pod slnkom)

Žiadosť si potom podáte na Krajskom UPSVR (tzv. určenom úrade) a pripojíte k nej:

 • doklad o majetkových a príjmových pomeroch vašej rodiny,
 • správu o zdravotnom stave,
 • vyplnený dotazník pre uchádzačov o NRS (na stiahnutie).

Dňom podania žiadosti sa stávate záujemcom o zapísanie do Zoznamu žiadateľov o NRS a od tohto dňa máte jeden rok na to, aby ste absolvovali prípravu na NRS a boli zapísaní do zoznamu žiadateľov.

 • Určený úrad si potom vyžiada z Generálnej prokuratúry váš odpis z registra trestov.
 • Sociálna pracovníčka/sociálny pracovník uskutoční návštevu vo vašej rodine za účelom zistenia vašich bytových, rodinných a sociálnych pomerov.
 • Po skompletizovaní všetkých uvedených náležitostí na UPSVaR bude ďalej potrebné, aby ste absolvovali prípravu na NRS.

 

„Zdá sa mi to dosť zložité…Prečo?“

Adopcia – rovnako ako aj ostatné formy náhradnej rodinnej starostlivosti – je spojená s presným postupom, ktorý je daný zákonom – ide o zabezpečenie náhradného rodinného riešenia pre dieťa, nad ktorým prevzal ochranu štát! Môže sa to na prvý pohľad javiť ako zložité, ale všetky kroky sú v skutočnosti úplne logické – sledujú najlepší záujem dieťaťa a súčasne aj záujem žiadateľov, teda aby ani dieťa, ani budúci rodičia týmto krokom neutrpeli, aby rodičia boli pripravení na všetko, čo ich v spojení s touto situáciou čaká, aby zvládli prípadné problémy, ktoré prídu, aby neutrpel ich partnerský vzťah, aby neutrpelo dieťa.

 

Prečo mám absolvovať prípravu na adopciu?

Sociálno-psychologická príprava je od slova pripraviť sa. Teda je to postup určený Zákonom na ochranu detí, čo vám má pomôcť pripraviť sa na to, čo môže prísť v súvislosti so situáciou, v ktorej ste ešte nikdy neboli – ani vy, ani dieťa, ktoré ku vám príde. Viac o príprave sa dozviete v časti Príprava na náhradné rodičovstvo.

Podrobné podmienky adopcie/osvojenia nájdete aj v § 45 zákona č. 36/2005 Z. z. zákon o rodine.