A/ pre dospelýchSociálno-právne okienko

Sociálne dávky pre dieťa v adopcii

Sociálne dávky pre dieťa v NRS, resp. náhradných rodičov – osvojiteľov

  • Príspevok pri narodení dieťaťa – osvojiteľ je oprávnenou osobou, pokiaľ si tento nárok neuplatnila biologická matka dieťaťa (zákon č. 383/2013 Z.z. o príspevku pri narodení dieťaťa…), nárok zaniká uplynutím šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa;
  • Príspevok na viac súčasne narodených detí – osvojiteľ je oprávnenou osobou, pokiaľ si tento nárok neuplatnila biologická matka detí (zákon č. 383/2013 Z.z. o príspevku pri narodení dieťaťa…), nárok zaniká uplynutím šiestich mesiacov od narodenia detí;
  • Rodičovský príspevok – osvojitelia sú oprávnenou osobou na poberanie rodičovského príspevku; nárok sa uplatňuje na základe rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa; príspevok slúži na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov – v prípade NRS až do šiestich rokov veku dieťaťa, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia súdu (zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku…);
  • Prídavok na dieťa – osvojiteľ je oprávnenou osobou na základe rozhodnutia súdu (zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa …)
  • Jednorazový príspevok dieťaťu pri jeho zverení do náhradnej starostlivosti – oprávnenou osobou je maloleté dieťa zverené do náhradnej starostlivosti, ktoré bolo ku dňu zverenia v ústavnej výchove; ak nebolo ku dňu zverenia v ústavnej výchove, má nárok, ak nemá zabezpečené základné vybavenie (zákon č. 627/2005 Z.z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov)