Príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť

Každý, kto má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, je povinný absolvovať prípravu. Minimálna dĺžka prípravy je 26 hodín a zahŕňa aj psychologicko-sociálne posudzovanie, či má žiadateľ dostatočné kompetencie, aby sa stal náhradným rodičom.

Príprava spočíva v poskytnutí informácií o náhradnej rodinnej starostlivosti a jej formách, o psychickom, fyzickom a sociálnom vývine dieťaťa a jeho potrebách, o právach dieťaťa v náhradnej starostlivosti, o právach a povinnostiach dospelých vyplývajúcich z náhradnej rodinnej starostlivosti.

Prípravu je možné absolvovať na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (na referáte poradensko-psychologických služieb) a v týchto organizáciách – akreditovaných subjektoch: Návrat (v centrách v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici a v Prešove), Úsmev ako dar (v centrách v Bratislave, Trnave, Nitre, Banskej Bystrici, Prievidzi, Prešove / Košiciach a v Ružomberku) a Miesto pod slnkom (centrum v Košiciach).

Vašim právom je získať vopred dostatočné informácie o spôsoboch absolvovania prípravy. Na ich základe sa môžete rozhodnúť, ktorá z možností vám bude najviac vyhovovať (z hľadiska formy a obsahu prípravy, časového a finančného hľadiska).

Ako prebieha príprava v Návrate?

Príprava na náhradné rodičovstvo v Návrate bola vytvorená na základe mnohoročných skúseností so vzdelávaním náhradných rodičov a v spolupráci s domácimi aj zahraničnými odborníkmi.

Príprava zohľadňuje nároky na rodičov, ktorí zvažujú prijatie dieťaťa so špecifickými potrebami či už z hľadiska veku, zdravotného postihnutia alebo odlišnej etnickej príslušnosti.

Príprava v Návrate sa opiera o tieto piliere:

  • participácia minimálne dvoch odborníkov (psychológ, sociálny pracovník, špeciálny pedagóg,…),
  • kombinácia individuálnych konzultácií so zážitkovou prácou v skupine,
  • kombinácia informatívnych, zážitkových a diagnostických metód,
  • zapojenie skúseného náhradného rodiča do časti prípravy (skupina, riadený rozhovor),
  • flexibilita v prispôsobení programu potrebám klientov.

Čo sa deje potom?

Na záver prípravy je vypracovaná záverečná správa o príprave, ktorej súčasťou je aj vyjadrenie k predpokladom žiadateľa na náhradné rodičovstvo. K obsahu správy má žiadateľ právo sa vyjadriť.

Príprava musí byť ukončená do 1 roka od podania žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov.

Následne sa správa posiela na UPSVaR so sídlom v krajskom meste záujemcu o pestúnstvo alebo adopciu, kde je zapísaný do zoznamu žiadateľov.

Pre porovnanie, napr. v Poľsku základná psycho-sociálna príprava na adopciu či pestúnstvo trvá 39 hodín, viaceré západné krajiny majú tento rozsah aj 200 hodín.