A/ pre dospelých

O Návrate

Vitajte na portály www.adopcia.sk, ktorého cieľom je poskytnúť orientáciu a informácie pre všetkých, ktorí uvažujú o tom, že by chceli prijať do svojej rodiny dieťa, pre deti, ktoré vyrastajú v náhradných rodinách, aj pre ľudí, ktorí hľadajú len základné informácie.

Portál je projektom neziskovej odbornej organizácie Návrat, ktorá od roku 1993 presadzuje a podporuje návrat opustených detí z inštitúcií (detských domovov) do rodín.

Filozofia a hodnoty Návratu

  • Sme presvedčení, že DIEŤA má právo na plný rozvoj svojej osobnosti a na napĺňanie základných fyzických a psychických potrieb.
  • Sme presvedčení, že RODINA je optimálnym prostredím, v ktorom môže dieťa dozrieť v plnohodnotnú a zodpovednú bytosť. Rodina je priestor, ktorý poskytne dieťaťu lásku, prijatie, pocit bezpečia a istoty.
  • Sme presvedčení, že MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY majú rozhodujúci význam pre kvalitu života. Pre zdravý vývoj dieťaťa majú nezastupiteľnú úlohu vzťahy s rodičmi. Dieťa potrebuje vyrastať s rodičmi – či už sú to rodičia vlastní alebo náhradní.

Jedine rodina so stabilnými milujúcimi rodičmi dokáže dieťaťu poskytnúť optimálne podmienky pre zdravý duševný vývin.

Víziou Návratu je prakticky a odborne prispieť k dosiahnutiu takého stavu v spoločnosti, v ktorom:

  • všetky deti budú prežívať detstvo v rodinách schopných poskytnúť im bezpečie, starostlivosť a lásku,
  • všetky opustené deti nájdu útočisko v rodinách ochotných postarať sa o ne,
  • rodiny s vážnymi problémami dostanú včas potrebnú sociálnu a psychologickú pomoc, aby sa predišlo vážnemu strádaniu ich detí.

Aktuálne v 6 regionálnych centrách Návratu 30 ľudí (sociálnych pracovníkov, špeciálnych pedagógov, psychológov…) poskytuje komplexné odborné služby v dvoch základných oblastiach – náhradná rodinná starostlivosť a sanácia rodín v ohrození a venuje sa systémovým zmenám a komunikácii našich tém s odbornou a širokou verejnosťou.

Ak hľadáte poradenstvo v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti, kontaktujte nás:

  • Infolinka nielen o adopcii 0907/80 80 80 (v utorok a štvrtok od 10.00 do 16.00 a v stredu od 10.00 do 18.00)
  • E-mail: navrat@navrat.sk