A/ pre dospelýchSociálno-právne okienko

Sociálne dávky pre dieťa v pestúnskej starostlivosti

Sociálne dávky pre dieťa v NRS, resp. náhradných rodičov – pestúnov

  • Príspevok pri narodení dieťaťa – pestún je oprávnenou osobou, pokiaľ si tento nárok neuplatnila biologická matka dieťaťa (zákon č. 383/2013 Z.z. o príspevku pri narodení dieťaťa…), nárok zaniká uplynutím šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa;
  • Príspevok na viac súčasne narodených detí – pestún je oprávnenou osobou, pokiaľ si tento nárok neuplatnila biologická matka detí (zákon č. 383/2013 Z.z. o príspevku pri narodení dieťaťa…), nárok zaniká uplynutím šiestich mesiacov od narodenia detí;
  • Rodičovský príspevok – pestún je oprávnenou osobou na poberanie rodičovského príspevku; nárok sa uplatňuje na základe rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa; príspevok slúži na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov – v prípade NRS až do šiestich rokov veku dieťaťa, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia súdu (zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku…);
  • Prídavok na dieťa – pestún je oprávnenou osobou na základe rozhodnutia súdu (zákon č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa …)
  • Jednorazový príspevok dieťaťu pri jeho zverení do náhradnej starostlivosti – oprávnenou osobou je maloleté dieťa zverené do náhradnej starostlivosti, ktoré bolo ku dňu zverenia v ústavnej výchove; ak nebolo ku dňu zverenia v ústavnej výchove, má nárok, ak nemá zabezpečené základné vybavenie (zákon č. 627/2005 Z.z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov);
  • Opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti – oprávnenou osobou je nezaopatrené dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti, nárok sa uplatňuje už pri nariadení predbežného opatrenia súdu, ak bol súdu podaný návrh na začatie konania do pestúnskej starostlivosti (zákon č.627/2005 Z.z. o príspevku na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov);
  • Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi – oprávnenou osobou je náhradný rodič, ktorému bolo zverené dieťa do pestúnskej starostlivosti; nárok nevzniká, ak náhradný rodič – pestún má nárok na materské alebo na rodičovský príspevok na zverené dieťa (zákon č.627/2005 Z.z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov);
  • Jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti – oprávnenou osobou je plnoleté dieťa, ktoré bolo zverené do pestúnskej starostlivosti právoplatným rozhodnutím súdu a ktorá trvala aspoň jeden rok pred dosiahnutím plnoletosti dieťaťa (zákon č.627/2005 Z.z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti  o dieťa v znení neskorších predpisov);