A/ pre dospelýchKým dieťa príde domov

Kde sa môžete s dieťaťom stretnúť?

Stručne:

  • v profesionálnej rodine
  • v detskom domove, pravdepodobne v herni alebo podobnej miestnosti
  • v nemocnici, na novorodeneckom oddelení

Citát:

  • “Prvé naše adoptované dieťa sme navštívili v detskom domove, boli sme s ním v herni aj s psychologičkou, ktorá nám pomáhala nadviazať kontakt. Za druhým dieťaťom sme cestovali domov k profesionálnej rodine – to sa mi viac páčilo, pretože dieťa sa tam cítilo dobre a profesionálna mama nám rovno ukázala, ako ho prebaľuje a kŕmi, ako vyzerá jeho postieľka a v akej polohe rád zaspáva.”

Z praxe umiestňovania detí do nových rodín:

Každé dieťa má svoju vlastnú neopakovateľnú históriu. Ak má žiť bez rodičovskej osoby, preberá podľa našej legislatívy ochranu nad dieťatom štát – v prvom rade sa snaží zachrániť, alebo ochrániť jeho život a stabilizovať jeho zdravie, potom sa mu snaží vytvoriť nevyhnutnú úroveň bezpečia a potom sa snaží ujasniť jeho právnu situáciu – aby mohol rozhodnúť, čo sa bude diať ďalej v prospech dieťaťa.

Neexistujú dve deti, ktoré by mali rovnakú históriu. A vôbec nie je samozrejmosťou, aby ich situácie boli právne „popísané“ rovnakým metrom.

Za dieťaťom, ktoré potrebuje novú rodinu sa nemôžete rozbehnúť len tak. Dieťa má právo byť v svojej situácií chránené a má právo aj na ochranu svojich údajov. Aj preto sa tieto informácie môžu „odkryť“ len ľuďom, ktorí „prešli“ legislatívne určeným postupom a podmienkami.

Ako sa skontaktujete s deťmi, ktoré sú zapísané do Zoznamu detí, ktorým treba náhradnú rodinnú starostlivosť (adopciu a pestúnstvo)?

V prípade, že ste žiadateľom evidovaným v Zozname vhodných osôb pre náhradnú rodinnú starostlivosť ste vyzvaní zúčastniť sa tzv. Sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti dieťaťu, ktoré to potrebuje, teda kontaktu s dieťaťom, najprv akéhosi informačného stretnutia o dieťati, pre ktoré ste pravdepodobne vhodným budúcim rodičom (takéto informačné stretnutie  realizujú určení sociálni pracovníci v 8 miestach na Slovensku (krajských mestách) – na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a tzv. akreditované subjekty (mimovládne organizácie – občianske združenia s Akreditáciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (napr. Návrat, o. z., Úsmev ako dar a iné).

Na tomto informačnom stretnutí dostanete informácie o dieťati (o jeho zdraví, sociálnych podmienkach, sociálnej situácií, rodinnom zázemí). K dispozícii v zmysle Zákona je aj videozáznam z jeho života. V prípade, že sa chcete s dieťaťom na základe týchto informácií stretnúť osobne, dostanete Povolenie na kontakt s dieťaťom (vydáva prílušný pracovník určeného úradu) a vy si potom dohodnete návštevu s konkrétnou inštitúciou (detským domovom), ktorá sa v súčasnosti o dieťa stará.

Deti, ktoré sa dostávajú do náhradnej rodinnej starostlivosti môžu do kontaktu s budúcimi náhradnými rodičmi, prípadne s evidovanými žiadateľmi o adopciu, či pestúnstvo prísť

  • na pôde pôrodnice (ak sú to novorodenci) či nemocnice,
  • detského domova (prípadne profesionálnej rodiny zamestnanej pri konkrétnom detskom domove), alebo krízového centra,
  • ojedinele aj v domácnosti biologickej rodiny (pokiaľ manžel/ka rodiča dieťaťa má záujem adoptovať toto dieťa)

V pôrodnici/nemocnici sa môžu budúci adoptívni rodičia kontaktovať s deťmi len na základe súdneho rozhodnutia, ak  jeho rodičia dali písomný súhlas s adopciou, prípadne na základe iného legislatívne uznaného postupu pred, alebo po narodení dieťaťa (napr. z Hniezda záchrany a pod).

Detský domov je  najčastejšie miesto, kde sa dá stretnúť s dieťaťom, ktorému sa hľadá nové náhradné rodinné prostredie.  Nie každé dieťa má to šťastie, že je minimalizovaná doba jeho pobytu v zariadení. Niekedy je jeho právna a sociálna situácia nesmierne zložitá a to sťažuje rýchlu pomoc dieťaťu, prípadne rýchly vstup dieťaťa do novej rodiny.

V detskom domove zvyčajne býva vytvorené príjemné prostredie (napr. herňa), kde sa kontakt s dieťaťom môže udiať tak, aby to dieťa stresovalo čo najmenej. S kontaktom vám môže pomáhať psychológ, sociálny pracovník, profesionálny rodič a pod.

Profesionálna rodina – pre mnohé deti, špeciálne pre najmenšie, je už niekoľko rokov dočasne postarané v tzv. profesionálnych rodinách. Profesionálny rodič je zamestnancom detského domova ale o dieťa/deti, ktoré sú pod „ochranou“ štátu sa stará prechodne doma, v svojej domácnosti v čase, kým sa dieťaťu nenájde stabilné rodinné prostredie (jeho pôvodná rodina, prípadne adoptívna alebo pestúnska rodina – podľa právnej situácie dieťaťa). Profesionálna rodina vytvára možnosť pre dieťa zažiť intimitu, individuálnu starostlivosť a vzťah aspoň s jedným dospelým, ktorý potrebuje každé dieťa k životu. Vzťah dieťaťa s profesionálnym rodičom vám môže byť oporou pri nadväzovaní vzťahu s dieťaťom, rovnako je tento vzťah oporou dieťaťu, ktoré vstupuje do kontaktu s niekým novým (s vami).

Informácie o dieťati môžu vo vás vyvolať mnohé otázniky, či obavy. Môžu, ale samozrejme nemusia. Ak vás informácie o dieťati a jeho situácií znepokojujú, alebo vo vás vyvolávajú mnohé otázky, máte právo ich konzultovať s odborníkmi, ktorí vás pripravovali na cestu adopcie či pestúnstva. Rovnako máte právo konzultovať tieto informácie s pracovníkmi, s ktorými ste sa stretli na informačnom dni o dieťati.

Spolupráca a rozhovory s odborníkmi vám môžu pomôcť lepšie sa zorientovať v informáciách, porozumieť čo bude znamenať výchova dieťaťa s týmito osobitosťami a ako sa pripraviť na stretnutie s dieťaťom a pod. V každom prípade môžete načerpať sily a inšpirácie.

Ak naberiete istotu, že sa chcete stretnúť s dieťaťom, požiadate o Povolenie na kontakt (vydáva ho príslušný pracovník Určeného úradu.)

Rozhodne by ste nemali požiadať o kontakt s dieťaťom, ak si nie ste istí, že naozaj chcete „pracovať “ na zblížení sa s dieťaťom. Dieťa, ktoré je v tomto čase opustené, môže naozaj zle znášať odmietnutie, preto je namieste ho chrániť pred takými situáciami.

Poznámka: V prípade, že dieťa potrebuje náhradnú rodinu, ale nie je zapísané v Zozname detí, ktorým treba zabezpečiť náhradné rodinné prostredie, sa postupuje iným spôsobom – pretože pravdepodobne je dieťa v inej situácii.