A/ pre dospelýchAdopcia a iné formy náhradnej rodinnej starostlivosti

Čo je to pestúnska starostlivosť a ako sa stať pestúnom?

Čo je to pestúnska starostlivosť?

Pestúnska starostlivosť je vytvorenie náhradného rodinného zázemia (krátkodobého, strednodobého alebo dlhodobého) pre dieťa, ktoré nemôže z rôznych dôvodov byť prechodne alebo dlhodobo vychovávané svojimi rodičmi, prípadne inými rodinnými príslušníkmi. O pestúnskej starostlivosti rozhoduje súd, ktorý vymedzí rozsah práv a povinností pestúna k dieťaťu.

Niečo zo života:

 • „Zdalo sa nám normálne ešte pomôcť dieťaťu, ktoré je samé. Niekedy to nie je jednoduché, hlavne, keď chodí k svojej mame, ale ona k nej patrí a vlastne aj vďaka nám sa ju učí milovať, a tým miluje aj seba.“

 • „Do pestúnstva som prišla ako 11-ročná. Bála som sa, že sa nebudem môcť stretávať so svojím otcom, ale pestúni mi pomáhali. Aj preto som to dokázala – odpustiť mu, že nežijem s ním. Teraz študujem na vysokej škole a niekedy idem k otcovi, ale naozajstné tajomstvá poviem iba mojej pestúnskej mame.“

 • „Moje dve deti žijú v pestúnskej rodine. Je mi ľúto, že som vtedy zlyhala. Tam sa majú dobre, sú šťastné a som rada, že mám o nich správy, že ich pestúni nehuckajú proti mne, viete, niekedy žiarlim, bo ich majú radšej ako mňa, a majú aj každý svoju izbu. Ale vždy mi dobre padne, keď mi pestúni zatelefonujú a pýtajú sa, ako sa mám. Povedali, že je dôležité, aby som sa mala dobre – aby sa o mňa deti nebáli.“

Kto sa môže stať pestúnskym rodičom?

V skratke:

 • Manželia
 • Jednotlivec (žena alebo muž)

Presnejšie:

 • Pestúnom sa môže stať osoba zapísaná do zoznamu žiadateľov, ktorá absolvuje prípravu a splní ostatné podmienky uchádzačov o náhradnú rodinnú starostlivosť.
 • Pestúnom sa môže stať osoba, ktorá rešpektuje, že nebude zákonným zástupcom dieťaťa a o zásadných záležitostiach rozhodujú biologickí rodičia alebo opatrovník.
 • Pestún musí byť pripravený poskytnúť dieťaťu pravidelný kontakt s biologickou rodinou, ak je to v prospech dieťaťa.

Aké dieťa je možné prijať do pestúnskej starostlivosti?

 • Dieťa, ktorému rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť. Ak je to v jeho záujme, súd môže rozhodnúť o jeho zverení do pestúnskej starostlivosti.
 • Každé dieťa, ktoré je evidované v Zozname detí pre sprostredkovanie náhradnej rodinnej starostlivosti – pestúnskej starostlivosti.

Ako na to? Postup v bodoch

Pri pestúnskej starostlivosti je postup identický ako pri adopcii/osvojení, ale v rámci prípravy budúcich pestúnov je pozornosť obzvlášť venovaná špecifikám tejto formy náhradnej starostlivosti.

Aby ste si mohli vziať do pestúnstva dieťa, je potrebné urobiť tieto kroky:

 1. Získať čo najviac informácií z rôznych zdrojov.
 2. Ísť na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR) v mieste vášho trvalého bydliska: vyplniť Žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov a doložiť potrebné dokumenty.
 3. Prijať návštevu sociálneho pracovníka z UPSVaRu kvôli zisteniu bytových, rodinných a sociálnych pomerov.
 4. UPSVaR požiada o správu Obecného úradu o spôsobe vášho života.
 5. Absolvovať prípravu na pestúnsku starostlivosť na UPSVaR alebo v jednom z akreditovaných subjektov (Návrat, Úsmev ako dar, Miesto pod slnkom).

Je niekoľko ciest, ako získať čo najviac informácií. Poradie je vymeniteľné:

 • Čítať knihy, časopisy, weby s touto témou a zorientovať sa v nej (náhradné rodičovstvo, náhradná rodina, adopcia, pestúnstvo, opustené dieťa a pod.).
 • Čítať knihy a časopisy, weby organizácií, ktoré sa tejto téme venujú a zorientovať sa v tom, čo vám môže byť užitočné (Asociácia náhradných rodín, Návrat, Úsmev ako dar, a ďalšie).
 • Zhovárať sa s ľuďmi, ktorí majú čo do činenia s pestúnstvom (mladí ľudia, ktorí vyrastali v pestúnskej rodine, pestúni, starí rodičia, ktorí zažili svoje pestúnske vnúča, pomáhajúci profesionáli, ktorí boli, či sú oporou svojimi službami a pod.) Inšpirujte sa skúsenosťami iných, prípadne sa s nimi skamaráťte – vaše budúce pestúnske dieťa potrebuje poznať iné pestúnske deti.
 • Zájsť na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately), zaujímať sa, pýtať si informácie, vyplniť potrebné tlačivá a oficiálne sa zaregistrovať ako záujemca o pestúnstvo a všetko budete postupne vedieť.
 • Zájsť do akreditovaných subjektov (Návrat, Úsmev ako dar, Miesto pod slnkom) a pýtať sa, ako prebieha u nich sociálno-psychologická príprava na pestúnsku starostlivosť a aké služby ponúkajú pri kontaktoch s budúcim pestúnskym dieťaťom alebo po príchode dieťa do rodiny, prípadne pri rôznych výchovných problémoch.
 • Zájsť na najbližší Klub náhradných rodín, stať sa dobrovoľníkom v organizácii, ktorá pomáha náhradným rodinám a zaujímať sa, čo pestúnstvo prináša.

 

Niečo zo života:

 • „Najprv sme zašli na Úrad a odovzdali všetky vyplnené tlačivá. Potom sme sa dozvedeli, že raz mesačne býva v našom meste Klub náhradných rodín. To bolo skvelé, pretože sme videli ozajstné adoptované deti a ozajstných adoptívnych rodičov. Hovorili veľa vecí, nad ktorými sme vôbec predtým nepremýšľali.“

Ako na to? Podrobný postup

Ak ste si ujasnili všetky závažné otázky týkajúce sa vášho rozhodnutia, prediskutovali ste si s partnerom aj vlastné predstavy o dieťati – aký by malo mať vek, pohlavie, či ste schopní vziať si aj dieťa iného etnika ako je to vaše, prípadne s akým zdravotným problémom u dieťatka by ste sa vedeli či nevedeli vyrovnať a pod., môžete:

 • navštíviť obvodný (okresný) Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR) v mieste vášho bydliska, konkrétne oddelenie sociálnoprávnej ochrany a pracovníčka/pracovník pre náhradnú rodinnú starostlivosť (ďalej len NRS) vám poskytne informácie potrebné k podaniu žiadosti. Objasní vám jednotlivé formy NRS, bude s vami hovoriť o dôvodoch, motivácii vášho rozhodnutia, o vašich predstavách o dieťati, odpovie vám na vaše prípadné otázky a vysvetlí vám, aké potvrdenia treba k žiadosti pripojiť. Základné informácie získate aj na vašom obecnom/miestnom úrade a v akreditovaných subjektoch (Návrat, Úsmev ako dar, Miesto pod slnkom)

Žiadosť si potom podáte na Krajskom UPSVaR (tzv. určenom úrade) a pripojíte k nej:

 • doklad o majetkových a príjmových pomeroch vašej rodiny,
 • správu o zdravotnom stave,
 • vyplnený dotazník pre uchádzačov o NRS (na stiahnutie).

Dňom podania žiadosti sa stávate záujemcom o zapísanie do Zoznamu žiadateľov o NRS a od tohto dňa máte jeden rok na to, aby ste absolvovali prípravu na NRS a boli zapísaní do zoznamu žiadateľov.

 • Určený úrad si potom vyžiada z Generálnej prokuratúry váš odpis z registra trestov.
 • Sociálna pracovníčka/sociálny pracovník uskutoční návštevu vo vašej rodine za účelom zistenia vašich bytových, rodinných a sociálnych pomerov.
 • Po skompletizovaní všetkých uvedených náležitostí na UPSVR bude ďalej potrebné, aby ste absolvovali prípravu na NRS.

 

„Zdá sa mi to dosť zložité…Prečo?“

Pestúnstvo – rovnako ako aj ostatné formy náhradnej rodinnej starostlivosti – je spojené s presným postupom, ktorý je daný zákonom – ide o zabezpečenie náhradného rodinného riešenia pre dieťa, nad ktorým prevzal ochranu štát! Môže sa to na prvý pohľad javiť ako zložité, ale všetky kroky sú v skutočnosti úplne logické – sledujú najlepší záujem dieťaťa a súčasne aj záujem žiadateľov, teda aby ani dieťa, ani budúci rodičia týmto krokom neutrpeli, aby rodičia boli pripravení na všetko, čo ich v spojení s touto situáciou čaká, aby zvládli prípadné problémy, ktoré prídu, aby neutrpel ich partnerský vzťah, aby neutrpelo dieťa.

Prečo mám absolvovať prípravu na pestúnsku starostlivosť?

Sociálno-psychologická príprava je od slova pripraviť sa. Teda je to niečo postup určený Zákonom na ochranu detí, ktorý vám má pomôcť pripraviť sa na to, čo môže prísť v súvislosti so situáciou, v ktorej ste ešte nikdy neboli – ani vy, ani dieťa, ktoré ku vám príde. Viac o príprave sa dozviete v časti Príprava na náhradné rodičovstvo.

Podrobné podmienky adopcie/osvojenia nájdete aj v § 45 zákona č. 36/2005 Z. z. zákon o rodine.

 

Čo je ešte dôležité vedieť?

Kontakt s biologickou rodinou dieťaťa

K pestúnskej starostlivosti patrí aj zabezpečenie kontaktu (telefonického, písomného alebo osobného) s biologickými rodičmi dieťaťa (prípadne aj so starými rodičmi, súrodencami či širšou rodinou), za predpokladu, že oň prejavujú záujem a je to pre dieťa prospešné a bezpečné. Východiskovým bodom je uvedomenie si, že patrí k základným právam a prirodzeným potrebám dieťaťa poznať, aké sú jeho korene a životný príbeh. Keď je kontakt dobre nastavený, umožňuje to dieťaťu posilňovať jeho sebavedomie a vytvoriť si zdravú identitu.

V praxi to znamená ochotu pestúnov zdieľať s biologickou rodinou informácie o dieťati – jeho napredovaní a dôležitých udalostiach v určitých, vopred dohodnutých, intervaloch. Takisto pre pestúnov je to priestor pýtať sa na veci súvisiace so zdravotnou anamnézou či životným príbehom dieťaťa. V prípade, že dôjde aj k osobným stretnutiam, je veľmi dôležitá dôkladná príprava (aby bol priebeh dostatočne pokojný a pre dieťa zrozumiteľný) všetkých zúčastnených a v začiatkoch i prítomnosť sociálneho pracovníka či psychológa. K stretnutiam dochádza vždy na neutrálnej pôde prispôsobenej veku a potrebám dieťaťa tak, aby prirodzene vznikol priestor na hru a komunikáciu medzi biologickým rodičom a dieťaťom (ihrisko, park, detský kútik a pod.).

Pri kontakte pestúnskej rodiny s biologickou rodinou poskytujeme v centrách Návratu komplexnú podporu, vrátanie priestorov na stretnutia (herná miestnosť).

 

Tu si môžete stiahnuť leták so základnými informáciami o pestúnstve Letak – Co je pestunstvo?

 

 

Herákovci

Foltínovci

Eva Stanková