A/ pre dospelýchAdopcia a iné formy náhradnej rodinnej starostlivosti

Čo je to náhradná osobná starostlivosť?

Čo je to náhradná osobná starostlivosť?

Náhradná osobná starostlivosť (ďalej NOS) je forma zabezpečenia náhradnej rodinnej starostlivosti (ďalej NRS) o dieťa najmä v rámci príbuzenských vzťahov.

Náhradná osobná starostlivosť je legislatívne definovaná veľmi podobne ako pestúnska starostlivosť. V porovnaní s pestúnmi však pri tejto forme osoba, ktorá sa stará o dieťa, nemusí byť zapísaná v zozname žiadateľov o NRS.

Často sa využíva na prechodné preklenutie starostlivosti o dieťa: keď rodičia dieťaťa nie sú plnoletí; sú odcestovaní v zahraničí; sú hospitalizovaní či na liečení, atď.

Keď sa nenájde nikto z príbuzenstva, kto by sa dokázal postarať o dieťa, môže byť pre NOS určený poručník: niekto z blízkeho okolia dieťaťa či vo výnimočných prípadoch obec.

Kto si môže vziať dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti?

  • jednotlivec
  • manželia
  • jeden z manželov so súhlasom druhého manžela

Aké dieťa je možné prijať do náhradnej osobnej starostlivosti?

  • Dieťa, o ktoré sa rodičia nechcú alebo nedokážu postarať a ktoré má blízku osobu (najčastejšie niekoho z rodiny) ochotnú prevziať starostlivosť o neho.

Ako na to?

  • Pokiaľ sa domnievate, že rodičia dieťaťa sa oň nechcú či nedokážu postarať, kontaktujte miestne príslušný ÚPSVaR, ktorý môže poskytnúť rodičom potrebnú pomoc a poradenstvo pri starostlivosti o dieťa.
  • Pokiaľ nedôjde k náprave a je ohrozená starostlivosť o dieťa i naďalej, odporúčame podať na okresnom súde v mieste bydliska dieťaťa návrh na zverenie dieťaťa do NOS.
  • S vypracovaním návrhu vám môže pomôcť ÚPSVaR alebo sa môžete obrátiť na právnika.
  • Písomný návrh na súd môžete podať osobne v podateľni okresného súdu alebo ho poslať doporučene poštou na adresu sídla súdu.
  • Po podaní návrhu súd nariadi ústne pojednávanie, na ktorom vykoná výsluch všetkých zúčastnených a na základe získaných informácií súd rozhodne o zverení do NOS.

Podrobné podmienky adopcie/osvojenia nájdete aj v § 45 zákona č. 36/2005 Z. z. zákon o rodine.